svasdssvasds

“เอส.เจ.ซี. คอนกรีต” ลงนามแต่งตั้ง “ลิเบอเรเตอร์” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

“เอส.เจ.ซี. คอนกรีต” ลงนามแต่งตั้ง “ลิเบอเรเตอร์” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

“เอส.เจ.ซี. คอนกรีต” ลงนามแต่งตั้ง “ลิเบอเรเตอร์” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

คุณสุภาพร อิทธิปาลกุล และคุณสิริพร สื่อประเสริฐสุข ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตสั่งทำพิเศษ ที่มีบริการหลังการขายแบบครบวงจร พร้อมด้วย คุณกฤษฎา พฤติภัทร ประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทได้อย่างยั่งยืนตามแผนงานระยะยาว  โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

related