"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

17 ก.ค. 2562 เวลา 14:30 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เวลา 18.30น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มายังวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถ

เมื่อเสด็จเข้าภายในพระอุโบสถ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ เสด็จฯไปทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ ทรงคม  ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงคม ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงคม ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงคม

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เสด็จขึ้นบนฐานชุกชี ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคม ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงคม เสด็จลงจากฐานชุกชี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ต่อมา เสด็จฯไป ถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงคม ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระวันรัต ถวายอดิเรก จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ทรงคม

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระเจดีย์ไปยังพระวิหารพระศาสดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียน  แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระศาสดา ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เข้าไปทางด้านหลังพระศาสดา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดเทียนบูชาพระพุทธไสยา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนบูชาพระพุทธไสยา ทรงกราบ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระวิหารพระศาสดาไปยังพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์จำลอง ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังพระวิหารเก๋ง (กลาง)  ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชา พระพุทธวชิรญาณ ทรงกราบ  พระพุทธปัญญาอัคคะ ทรงกราบ พระพุทธมนุษยนาค ทรงกราบ เสด็จออกจากพระวิหารเก๋ง ไปยังประตูหน้าพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด