svasdssvasds

"กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี" ซ้อมแผนบูรณาการสาธารณภัย ระดับ 2

"กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี" ซ้อมแผนบูรณาการสาธารณภัย ระดับ 2

กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ฝึกซ้อมแผนบูรณาการสาธารณภัย ระดับ 2 ประจำปี 2565 ตามนโยบาย "กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี" จำลองสถานการณ์ซับซ้อนเสมือนจริง

ช่วงเช้าของวันที่ (25/07/65) ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานและร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนบูรณาการสาธารณภัย ระดับ 2 ประจำปี 2565 ตามนโยบาย "กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี" ที่
กำหนดให้มีการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จำลองสถานการณ์ไว้อย่างซับซ้อนและเสมือนจริง บัญชาการเหตุการณ์โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิสำนักงานเขตหนองแขม สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักผังเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการคลัง (กองโรงงานช่างกล) สำนักสิ่งแวดล้อม (กองกำจัดมูลฝอย) สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ (ศูนย์เอราวัณ) รวมถึงหน่วยงานภายนอก อาทิ ทหาร ตำรวจ การประปา การไฟฟ้า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มูลนิธิ และภาคเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าว แบบเต็มรูปแบบ ที่โรงกำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ซึ่งการฝึกซ้อมตามนโยบาย "กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี" เป็นการจำลองสถานการณ์สาธารณภัยระดับ 2 เต็มรูปแบบ Full Scale Exercise เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหมด 10 ชุดปฏิบัติการประกอบด้วย 1. ชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุชุดแรก First Response 2. ชุดปฏิบัติการควบคุมและบัญชาการเหตุ Command and Control Team 3. ชุดปฏิบัติการดับเพลิง Fire Team 4. ชุดปฏิบัติการกู้ภัยที่สูงและที่ฮับอากาศ Rope Rescue and Confined Space Rescue Team 5. ชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง USAR : Urban Search and Rescue Team 6. ชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ Water Rescue Team 7. ชุดปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตราย HAZMAT : Hazardous Materials Team 8. ชุดปฏิบัติการกู้ภัยอุบัติเหตุจากยานพาหนะและเครื่องจักร Vehicle and Machinery Rescue Team 9. ชุดปฏิบัติการสื่อสารอากาศยานไร้คนขับ Communication and Drone Team 10. ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ Medical Team เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ทักษะในการบริหารจัดการภัยด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการและเป็นมาตรฐานสากล

กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกซ้อมดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ รู้บทบาทภารกิจหน้าที่ของตน เมื่อเกิดเหตุจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกรุงเทพมหานครจะได้ทำการฝึกซ้อมบทบาทหน้าที่และภารกิจต่างๆเป็นระยะ
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความ
พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนให้รอดชีวิต เจ้าหน้าที่ปลอดภัย

กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี กรุงเทพฯ ปลอดภัยดี

related