svasdssvasds

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ล้วนมาจาก “รากเหง้า”

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ล้วนมาจาก “รากเหง้า”

นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการของเหล่าคณาจารย์จากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ที่ร่วมกันจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนที่มาของวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่ง

นิทรรศการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อทางด้านความคิดของศิลปินแต่ละท่านจากประสบการณ์เชื่อมโยงผ่าน "รากเหง้า" วัฒนธรรมไทยและจากวัฒนธรรมต่างชาติที่ได้รับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า”

คณาจารย์แต่ละท่านได้แก่ อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ สืบแสน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริส พิเชษฐพันธ์,อาจารย์จักรพันธ์ ธนธีรานนท์,อาจารย์มนธรรม การย์บรรจบ,อาจารย์กัสวิชญ์ จริตงาม,อาจารย์ ดร.จุรีพร เพชรกิ่ง,อาจารย์ชลลดา ยุระยาตร์,อาจารย์อัคคภาคย์ ยังคุณ

นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า”

นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมกันทุกวันจนถึงวันที่ 22 ส.ค.65 ตั้งแต่ เวลา 10:00-22:00 น. ณ บริเวณ ชั้น M อาคาร C ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (BTS พร้อมพงษ์) เข้าชม ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า” นิทรรศการ “รากเหง้า”

related