Breaking การเมือง ข่าว

เเก้พรบ.คณะสงฆ์? ผ่าทางตัน ตั้ง “สังฆราช” องค์ใหม่

ปัญหาความขัดเเย้งในสังคมไทยเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นประเด็นอ่อนไหว….เเม้ตอนนี้ความพยายามจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 84 คนจะสัมฤทธิ์ผลเเล้ว เพราะที่ประชุม สนช.มีมติสามวาระรวดในการผ่านความเห็นการขอแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับปี พ.ศ. 2505 มาตรา 7 เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยคณะผู้ขอเสนอแก้ไขให้ยกเลิกความในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2535 ที่ระบุว่า

“พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช”

ทั้งนี้ คณะผู้เสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”

%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%8a

ฝ่ายหนุนเเละฝ่ายต้านการเสนอเเก้กฎหมายนี้ ต่างออกมาเเสดงทัศนะกันในมุมที่น่าหวั่นใจกับวงการผ้าเหลืองเเละชาวประชาที่นับถือพุทธศาสนายิ่งนัก เพราะบางฝ่ายหนุนให้เเก้ไขเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่ผ่านมา รวมถึงกลับไปใช้ความเดิมตามโบราณราชประเพณี ที่เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  ส่วนฝ่ายค้านนั้นเคยประกาศไว้ล่วงหน้าว่าจะระดมคณะสงฆ์ทั่วไทยมาชุมนุมไม่เห็นชอบในเรื่องนี้ โดยอาศัยเหตุผลอื่นๆมาชี้เเจง

เชื่อว่าสังคมไทยน่าจะพอเข้าใจกับเหตุผลของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการเเก้ไขกฎหมายฉบับนี้กันถ้วนหน้าเเล้วว่า….ตื้นลึกหนาบางของเรื่องนี้คืออะไร?


โครงสร้างของมหาเถรสมาคมนั้นมีดังนี้       

1. สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการ  

2. สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการ (8รูป) ลำดับสมเด็จพระราชาคณะ 

1).สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ  2.)สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม 3.)สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 4.)สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร 5.)สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส

6.)สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม 7.)สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราวรวิหาร 8.)สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดญาณเวศกวัน( "ป. อ. ปยุตฺโต" พระนักวิชาการ เเละเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สถาปนา รูปแรกในรัชกาลปัจจุบัน  มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์น้อยที่สุด)  

3. พระราชาคณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง เป็นกรรมการ (ไม่เกิน 12 รูป) 

4. ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม  

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

 

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87

ปัจจุบัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จช่วง) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ อายุ 91 ปี มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ โดยได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2538 และขณะนี้อยู่ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

สมเด็จพระราชาคณะ เป็นสมณศักดิ์ที่รองจากสมเด็จพระสังฆราช โดยปัจจุบันมีสมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป แบ่งเป็นมหานิกาย 4 รูป และธรรมยุติกนิกาย 4 รูป, สมเด็จพระราชาคณะทั้ง 8 รูป จะเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง

 

อำนาจหน้าที่มหาเถรสมาคม

(1)  ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม

(2)  ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร

(3)  ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

(4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฏหมายอื่น

 

เพื่อการนี้ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบออกคำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา 15 จัตวา เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อกำหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหาย แก่พระศาสนาและการปกครองของคณะสงฆ์ก็ได้

พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับโทษตามวรรคหนึ่งถึงขั้นให้สละสมณเพศต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ 

มาตรา 19 สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบด้วยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจำนวนหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอต่อมหาเถรสมาคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดยขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคม

 

การจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ การแต่งตั้งกรรมหรืออนุกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ และระเบียบการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม

พูดง่ายๆมหาเถรสมาคมคือผู้กำกับเเละฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ไทย  ข้อมูลจากสำนักงานพุทธศาสนาระบุว่าในปี 2557 มีจำนวนพระภิกษุและทั้งสิ้น 348,429 รูป เฉพาะพระภิกษุมีจำนวน 290,015 รูป แบ่งเป็น มหานิกาย 256,826 รูป และ ธรรมยุติ 33,189 รูป โดยจ.นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีจำนวนพระภิกษุจำพรรษามากที่สุด 16,589 รูป เพื่อมิให้กระทำผิดวินัยสงฆ์เเละผิดกฎบัตรบ้านเมือง

โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขฝ่ายคณะสงฆ์ไทยทั้งหมด

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เเละต้องรอติดตามว่า มติสนช.ในการเเก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์ครั้งนี้จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่