การเมือง ข่าว

‘ป.ป.ช.’ เร่งสอบ ‘จนท.รัฐ’ เอื้อเอกชน ฮุบ ‘ป่าห้วยเม็ก’ สูบเงิน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เผย อยู่ระหว่างการตรวจสอบกรณีบริษัทเอกชน เข้าใช้ที่ดินสาธารณะป่าห้วยเม็ก จังหวัดขอนแก่น

– 05 ม.ค. 60 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงกรณี การอนุมัติให้บริษัทเอกชนเข้าใช้ที่ดินสาธารณะป่าห้วยเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณกว่า 31 ไร่ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินว่า เบื้องต้น ได้รับเรื่องร้องเรียนดังเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อยู่ระหว่างการแสวงหา ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานว่า การดำเนินการของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยชอบหรือไม่

สำหรับการอนุมัติให้บริษัทเอกชนเข้าใช้ที่ดินสาธารณะป่าห้วยเม็ก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่านนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการข่าวและกิจการพิเศษ เพื่อร้องเรียนให้ตรวจสอบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน และอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชติ เชื้อโชต ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกำธร ถาวรสถิต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จ.ส.อ.อดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กรณีกระทำการอย่างใดเพื่อประโยชน์ต่อเอกชนใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

โดยได้ใช้อำนาจในการอนุมัติให้ บริษัทเคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกระทิงแดง ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าชุมชนโคกห้วยเม็ก ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จำนวน 31 ไร่ ถือได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรสูงสุดมาแบ่งปันกันเฉพาะในกลุ่มผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนแต่อย่างใด เป็นการลุแก่อำนาจ อันขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ ในการเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

หลังจากนั้น บริษัทเคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อสื่อมวลชนมีรายละเอียดว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การขออนุญาตเช่าพื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 31 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโรงงานราว 500 ไร่ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

บริษัทฯ ยังได้แจ้งการเข้ามาตั้งโรงงานของบริษัทฯ รวมถึงการจะขอเช่าพื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก โดยมีความประสงค์เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ และฟื้นฟูรักษาให้เป็นสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงเพื่อที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำให้กับชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่จะมุ่งช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโรงงาน

อย่างไรก็ตามภายหลังเมื่อปรากฎมีผู้คัดค้านการขอเช่าพื้นที่ บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะยกเลิกโครงการบริหารจัดการน้ำ และยกเลิกใบอนุญาตเช่าพื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก และให้ชุมชน ต.บ้านดง ได้บริหารจัดการกันเองต่อไป

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลอนุรักษ์ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้น้ำใน ห้วยเม็กเพื่อการอุปโภคบริโภค และไม่มีความประสงค์ที่จะนำที่ดินของห้วยเม็กมาใช้ในทางใดทางหนึ่งเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ แต่เป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริง