ฉลุย! มติสนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.ธนาคารอิสลามฯ ให้คลังถือหุ้นเกิน49%

มติที่ประชุมสนช. เอกฉันท์ผ่านร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามฯ เปิดทางกระทรวงการคลังถือหุ้นเกิน 49% ได้ หลังขาดสภาพคล่องจากหนี้ NPL

วันนี้(30มี.ค.)ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติเอกฉันท์ 164 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ เป็นกฎหมาย โดยกำหนดให้กระทรวงการคลัง สามารถถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประทศไทยได้ตามที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ หรือการดำเนินงานของธนาคาร กระทรวงการคลังสามารถถือหุ้นได้เกินร้อยละ 49 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประสบปัญหาหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ Non-Performing Loan หรือ NPL ที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อเงินสำรองของธนาคาร และขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อการแก้ไข จึงจำเป็นต้องให้กระทรวงการคลัง สามารถถือหุ้นได้เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นการชั่วคราว

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ประธาน สนช. จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ต่อไป