“สภาวิศวกร” จี้ “บิ๊กตู่” ทบทวนสร้าง เทอร์มินอล 2 ไม่อยู่ในผังแม่บท

สภาวิศวกร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เสนอแนะทบทวนการก่อสร้าง อาคารเทอร์มินอล 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายหลังแบบที่ออกไว้ ไม่ปรากฎในแผนแม่บท วอนคำนึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยว และผลกระทบระยะยาว

สภาวิศวกร นำโดยนายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1  และคณะผู้บริหารสภาวิศวกร ยื่นหนังสือถึง  พลเอกประยุทธ์    จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตามที่บริษัท  ท่าอากาศยานไทย  จำกัด (มหาชน)  หรือ ทอท.  อยู่ระหว่างการดำเนิน การก่อสร้างโครงการอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณทิศตะวันออกติดกับอาคารผู้โดยสารเดิมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งแตกต่างไปจากผังแม่บท ที่ได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ปี 2533  ซึ่งสภาวิศวกรในฐานะที่เป็นองค์กรควบคุมการ  ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม  ซึ่งมีวัตถุ ประสงค์สำคัญในการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรม ตามมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกรพ.ศ. 2542

 

1.Master Plan ผังแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะแก่การบริการทั้งในและต่างประเทศ  โดยการพัฒนา   แบ่ง เป็นระยะเวลา  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารตามที่กำหนดไว้ในผังแม่บท ที่ได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งการดำเนินการที่แตกต่าง หรือนอกเหนือ จากผังแม่บท จึงต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบอย่างรอบคอบ รวมถึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่างๆ

2.อาคารเทอร์มินอล 2 ของทอท. ไม่ได้ปรากฏอยู่ในผังแม่บท หากจะดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารเทอร์มินอล 2 อาจจะเกิดปัญหา เช่นโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน ระบบคมนาคมทั้งภาคพื้นและอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงเกิดความเสียหายโดยรวมของประเทศ เนื่องจากการจัด การภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีมากกว่า 20 ระบบ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการลดระดับในการบริการ ลดความน่าเชื่อถือในการเป็นศูนย์กลางคมนาคมท่าอากาศยานในภูมิภาค รวมทั้งเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลทางลบแก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

จึงขอให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารเทอร์มินอล 2 ต่อไป