การเมือง

“บิ๊กตู่” เลี่ยงตอบความรู้สึกวันโหวต “นายกฯ”

“บิ๊กตู่” เปิดงาน “วันต่อต้านค้ามนุษย์” ชี้ พบวิธีหลอกลวงรูปแบบใหม่ตลอดเวลา ขอทุกหน่วยงานจริงจัง ทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ปัด ตอบความรู้สึกโหวต “นายกฯ”

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 เวลา 09.30 น. ที่ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ที่ชนะการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งจัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์”

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์” ประจำปี 2562 ในวันนี้ การค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญทั้งในด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา รวมถึงตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ประเทศไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมง ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งการจัดระดับที่ดีขึ้นของประเทศไทย เป็นระดับ 2 ในรายงานการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา การปลดใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป ตนต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการอย่างดี

นายกฯ กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้พยายามและร่วมมือกันต่อต้านการค้ามนุษย์ แต่ยังคงพบว่าขบวนการค้ามนุษย์ยังคงมีวิธีการหลอกลวงในรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ทั้งการนำเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ มีการปลอมแปลงอายุของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ใหญ่ เพื่อเลี่ยงการถูกดำเนินคดี มีการดัดแปลงพาหนะเพื่อลักลอบขนคนเข้าเมือง ทุกภาคส่วนจึงต้องคิดก้าวข้ามวิธีการของขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อหาวิธีการป้องกันและเท่าทันกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น ตนจึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานในทุกมิติ อย่างจริงจัง และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย การเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองอย่างเด็ดขาดและจริงจัง โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือรู้เห็นเป็นใจให้เกิดการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ และศาล ให้มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่มีคำว่าคดีนโยบาย ส่วนกลางต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้ทำงานบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ ซึ่งจะทำให้สังคมและทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือรัฐบาลได้พัฒนากลไกและเครื่องมือใหม่ๆ ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเขียนรายงานผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของศาล ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยผู้เสียหายไม่ต้องพูดเรื่องที่เป็นบาดแผลทางจิตใจของตัวเองซ้ำหลายครั้ง คู่มือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การจัดทำเอกสารแจ้งสิทธิ 7 ภาษา การจัดทำโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อแจ้งสิทธิและแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์

นายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมพลังให้กับผู้เสียหายภายในสถานคุ้มครอง การจัดค่ายภายนอกเพื่อฝึกทักษะ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การตรวจประเมินสุขภาพกายและจิต การพัฒนาความเชี่ยวชาญให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใต้แนวคิดการบริการที่คำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ด้านการป้องกันรัฐบาลได้ดำเนินงานด้านการป้องกัน เพราะถือเป็นมาตรการที่สำคัญมาก จึงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุของการค้ามนุษย์ โดยได้จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวทุกคนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย รวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายโดยตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาต คนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้าง ตรวจสอบบริษัทจัดหางานให้คนไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตรวจสถานบริการและสถานที่เสี่ยงต่อการค้าประเวณี จัดระเบียบคนขอทาน ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ และตรวจเรือประมง เพื่อลดความเสี่ยงของการค้ามนุษย์

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับ หลักมาตรฐานสากล โดยมีความก้าวหน้าในหลายเรื่อง ทั้งการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงให้ได้รับสิทธิด้านสุขภาพ ประกันสังคม และความปลอดภัยในการทำงาน การออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเพิ่มเติมฐานความผิด บทลงโทษ และมาตรการคุ้มครอง เยียวยา และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ผมจึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายกฯ กล่าวว่า สำหรับปี 2562 ขอมอบนโยบาย “การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้นของรัฐบาลที่จะต้องสานต่อการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป โดยให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานป้องกัน กลุ่มเสี่ยง ไม่ให้ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาด และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน ตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

“การป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือประเทศใด ประเทศหนึ่งโดยลำพัง จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกฝ่ายผนึกกำลังร่วมกันทำงานตามเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศต่อไป ซึ่งทราบดีว่าการทำงานไม่ได้ง่าย แต่คงไม่ยากเกินไปถ้าทุกคนตั้งจิตมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศและประชาชนของเรา รวมถึงประชาคมโลก วันนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ ประเทศไทยและอาเซียนอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ ดังนั้นเราต้องร่วมมือกัน” นายกฯ กล่าว

จากนั้นเวลา 10.25 น.พล.อ.ประยุทธ์ ภายหลังเสร็จสิ้นการเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พล.อ.ประยุธ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน โดยถามว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง พล.อ.ประยุทธ์ได้แต่ยิ้ม พร้อมเอามือทาบที่หัวใจ ก่อนชี้นิ้วไปยังห้องเปิดงาน พร้อมกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า”ค้ามนุษย์” และอีกกล่าวว่า แก้ปัญหาค้ามนุษย์อยู่ที่ใจ ก่อนจะเดินทางกลับไปทำเนียบรัฐบาลทันที