การเมือง

“พลังประชารัฐ” เปิดร่างกรอบ 12 นโยบายเร่งด่วน “อุตตม” ยัน ทำได้จริง

พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยกรอบร่างนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนในช่วง 1 ปี 12 นโยบาย โดยเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และจัดระบบสวัสดิการให้ประชาชน

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า พรรคพลังประชารัฐได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบาล เพื่อรวบรวมนโยบายในส่วนของพรรคที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน นำมาจัดทำเป็นร่างนโยบาย

โดยมอบหมายให้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค เป็นประธานคณะทำงาน โดยมีนโยบายเร่งด่วนในช่วงเวลา 1 ปีแรกของรัฐบาล จะต้องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และจัดระบบสวัสดิการสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 12 นโยบาย

ประกอบด้วย

1.การสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.นโยบายมารดาประชารัฐ

3.การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ

4.การเข้าโอกาสทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนให้ได้เข้าเรียนตามศักยภาพทุกคน

5.การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ พร้อมกับปรับทักษะให้สามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน

7.การยกระดับ อสม.ประจำหมู่บ้าน

8.ยกระดับระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพื้นที่

9.การปรับปรุงระบบโครงสร้างอัตราภาษีและระบบการให้สินเชื่อทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อมทางการเงิน

10.การลดต้นทุนและยกระดับรายได้เกษตรกร ด้วยการจัดเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ และมาตรการช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

11.การให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม และยางพารา

12.การพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน

สำหรับนโยบายที่จัดทำนั้นจะต้องมีการนำเอานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาพิจารณาร่วมกัน โดยจะประสานขอนโยบายจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ เพื่อนำมาผสานจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลในภาพรวมต่อไปเพื่อจัดทำเป็นนโยบายในกรอบใหญ่ โดยเน้นการดำเนินการที่สามารถทำจริง ทำได้ ทำทันที เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง