ประกาศ แต่งตั้ง 30 กมธ. พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

20 ธ.ค. 2562 เวลา 5:09 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (20 ธ.ค. 62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นคณะหนึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๒ ประกอบด้วย

๑. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา

๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

๓. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีโรจน์

๔. นายกิตติ วะสีนนท์

๕. นายจเด็จ อินสว่าง

๖. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ

๗. นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์

๘. นายจิรชัย มูลทองโร่ย

๙. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

๑๐. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

๑๑. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ

๑๒. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

๑๓. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล

๑๔. พลเอก ธงชัย สาระสุข

๑๕. นางนฤมล ล้อมทอง

๑๖. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน

๑๗. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

๑๘. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

๑๙. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป

๒๐. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง

๒๑. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์

๒๒. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

๒๓. นายวิทยา ผิวผ่อง

๒๔. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล

๒๕. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา

๒๖. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์

๒๗. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม

๒๘. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

๒๙. นางอภิรดี ตันตราภรณ์

๓๐. พลเอก อู้ด เบื้องบน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด