นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ปชช.กว่า 30 % เห็นว่า ธนาธรจัดแฟลชม็อบ เป็นสิทธิเสรีภาพ

22 ธ.ค. 2562 เวลา 4:24 น.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ธนาธรปลุกม็อบ” ปชช.ร้อยละ 30.62 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธและความรุนแรง , รองลงมา ร้อยละ 16.76 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพื่ออนาคตของประเทศ

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นิด้าโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ธนาธรปลุกม็อบ”  ซึ่งจากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จัดกิจกรรมการชุมนุม (แฟลชม็อบ) บริเวณสกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.62 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธและความรุนแรง , รองลงมา ร้อยละ 16.76 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพื่ออนาคตของประเทศ , ร้อยละ 16.60 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย และต่อต้านเผด็จการ , ร้อยละ 15.74 ระบุว่า เบื่อการชุมนุมบนท้องถนน , ร้อยละ 14.57 ระบุว่า เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกและสถานการณ์ความวุ่นวายในอนาคต

ร้อยละ 10.88 ระบุว่า เป็นการจัดการชุมนุมเพื่อต่อต้านความไม่ยุติธรรมในสังคม , ร้อยละ 10.34 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพื่อปกป้องนายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่ที่กำลังโดนคดีความต่าง ๆ , ร้อยละ 4.31 ระบุว่า เป็นเรื่องของการไม่ยอมรับในกฎหมาย กติกาในสังคม , ร้อยละ 2.82 ระบุว่า เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการชุมนุม และร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ธนาธรปลุกม็อบ” ปชช.ร้อยละ 30.62 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธและความรุนแรง , รองลงมา ร้อยละ 16.76 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพื่ออนาคตของประเทศ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมการชุมนุม (แฟลชม็อบ) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 พบว่า ร้อยละ 27.80 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เสรีภาพ ให้กับประชาชน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมือง ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนคนเก่าที่เป็นอยู่

ร้อยละ 20.75 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ถ้าไม่ทำให้การชุมนุมบานปลายสร้างความวุ่นวาย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเห็นประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นในทุกๆ ด้าน

ร้อยละ 15.35 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเบื่อการชุมนุม น่าจะต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายมากกว่าออกมาสู้แบบการชุมนุม เนื่องจากจะทำให้เกิดความวุ่นวายความแตกแยกในสังคม และจะส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน

ร้อยละ 28.35 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะการจัดชุมนุมไม่สามารถทำให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า และกลัวบ้านเมืองจะเกิดความแตกแยกวุ่นวายเหมือนในอดีตที่ผ่านมา และร้อยละ 7.75 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ธนาธรปลุกม็อบ” ปชช.ร้อยละ 30.62 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธและความรุนแรง , รองลงมา ร้อยละ 16.76 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพื่ออนาคตของประเทศ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.69 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ , ร้อยละ 26.08 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง , ร้อยละ 18.33 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ , ร้อยละ 33.67 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.23 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ตัวอย่างร้อยละ 48.00 เป็นเพศชาย และร้อยละ 52.00 เป็นเพศหญิง , ตัวอย่างร้อยละ 5.87 มีอายุ 18 – 25 ปี , ร้อยละ 15.66 มีอายุ 26 – 35 ปี , ร้อยละ 21.61 มีอายุ 36 – 45 ปี , ร้อยละ 35.87 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 20.99 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างร้อยละ 94.60 นับถือศาสนาพุทธ , ร้อยละ 3.29 นับถือศาสนาอิสลาม , ร้อยละ 1.49 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.62 ไม่ระบุศาสนา  , ตัวอย่างร้อยละ 19.03 สถานภาพโสด , ร้อยละ 75.65 สมรสแล้ว , ร้อยละ 4.39 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.93 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่างร้อยละ 32.18 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า , ร้อยละ 30.23 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า , ร้อยละ 7.67 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า , ร้อยละ 23.34 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า , ร้อยละ 5.25 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.33 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 10.10 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ , ร้อยละ 12.14 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน , ร้อยละ 23.96 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ , ร้อยละ 16.29 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง , ร้อยละ 14.72 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน , ร้อยละ 19.19 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน , ร้อยละ 2.35 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.25 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 19.58 ไม่มีรายได้ , ร้อยละ 22.48 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท , ร้อยละ 24.43 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท , ร้อยละ 9.71 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท , ร้อยละ 5.95 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท , ร้อยละ 8.14 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.71 ไม่ระบุรายได้