ราชกิจจาฯ ประกาศสํานักนายกฯ กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ

26 ธ.ค. 2562 เวลา 1:53 น.

เวปไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสํานักนายกฯ กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๓๐๓)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้เป็นเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒ ดังปรากฏรายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการดังกล่าวท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

เวปไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสํานักนายกฯ กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ

เวปไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสํานักนายกฯ กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ