โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ สองบุคคลสำคัญ

27 ธ.ค. 2562 เวลา 1:08 น.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ และนายชัชพล ไชยพร

วันที่ 26 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ดังนี้

1. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

2. นายชัชพล ไชยพร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ และนายชัชพล ไชยพร