"ไพบูลย์" ร่อนหนังสือขอเลื่อนญัตติปลด "เสรีพิสุทธิ์" ขึ้นพิจารณา ก่อนเปิดศึกซักฟอก

03 ก.พ. 2563 เวลา 5:00 น.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน เสนอเลื่อนญัตติปลด "เสรีพิสุทธิ์" ขึ้นพิจารณา คาดก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจากการเป็นกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 108(5) โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองจำนวน 51 คนนั้น ได้ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วาระการประชุมที่ 6.9 แล้ว คาดว่าจะมีการขอเลื่อนญัตตินี้ขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมสภา ก่อนวันที่จะมีการพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้าน

ในญัตติดังกล่าวได้มีสาระสำคัญว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ผู้ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งต่อมาได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการคณะดังกล่าว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้กระทำการตรวจสอบการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่ในเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไว้วางพระราชหฤทัยให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินไปแล้ว

ดังที่ปรากฏตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 35/2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำสั่งว่า “การถวายสัตย์ปฎิญาณต่อพระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์” และปรากฎในส่วนท้ายว่า “หลังจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฎิญาณจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้น้อมนำเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับพระราชดำรัสในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฎิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งพระราชทานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย โดยเข้ารับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น 5 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล การถวายสัตย์ปฎิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด

แต่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้อาศัยสถานะความเป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ทำการตรวจสอบการถวายสัตย์ปฎิญาณของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทั้งที่เรื่องดังกล่าวอยู่ในเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไว้วางพระราชหฤทัย ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินไปแล้ว แม้นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กรรมาธิการฯจำนวน 8 คน  ซึ่งเป็นเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติให้ยุติการตรวจสอบการถวายสัตย์ปฎิญาณของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แต่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยังฝ่าฝืนที่จะดำเนินการตรวจสอบการถวายสัตย์ปฎิญาณของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีต่อไป

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จึงไม่สมควรที่จะปฎิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการฯและกรรมาธิการฯ อีกต่อไป โดยเหตุที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ไปโดยไม่มีอำนาจตรวจสอบ ดังที่ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 35/2562 และ ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อที่ 90 (22) และฝ่าฝืนมติกรรมาธิการฯเสียงข้างมาก

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวมาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 45 และข้อ 50 ประกอบข้อ 108 (5) เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาดำเนินการมีมติให้พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่วนเหตุผลและรายละเอียดต่างๆจะได้แถลงและชี้แจงในที่ประชุมสภาฯต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด