ราชกิจจาฯแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. 'อนาคตใหม่' ไม่ล้มล้างการปกครองฯ

15 ก.พ. 2563 เวลา 3:48 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ระหว่าง นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง พรรคอนาคตใหม่ ที่ ๑ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ ๒ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่ ๔ ผู้ถูกร้อง

กรณี นายณฐพร โตประยูร ผู้รอง ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ สาระสําคัญตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้อง สรุปได้ดังนี้

ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ ๑ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ ๒ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ ๔ ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ โดยผู้ถูกร้องทั้งสี่กระทําการ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผูถูกรองที่๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ ซึ่งมีผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นหัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องที่ ๓ เป็นเลขาธิการพรรค และผู้ถูกร้องที่๔ เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้ถูกร้องที่ ๑ ได้เสนอข้อบังคับพรรคในหลายข้อที่มีถ้อยคําว่า"หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" แต่ไม่มีถ้อยคําว่า "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ซึ่งแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น แสดงให้เห็นว่าข้อบังคับพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ ไม่มีข้อความส่วนใดที่ยอมรับถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งข้อบังคับพรรคดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด พฤติการณ์ และการกระทําของผู้ถูกร้องที่ ๒ และผู้ถูกร้องที่ ๓ ที่แสดงความคิดเห็นปรากฏตามสื่อมวลชนและสาธารณชนที่ผ่านมา เช่น กรณีที่ผู้ถูกร้องที่๒ เป็นนายทุนของเว็บไซต์ และนิตยสารฟ้าเดียวกัน การให้สัมภาษณ์นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจําวันที่ ๑๖- ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓เกี่ยวกับการสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และการพบปะนิสิตนักศึกษาและประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยประกาศจะทําภารกิจของคณะราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๕ ให้สําเร็จ กรณีที่ผู้ถูกร้องที่ ๓ ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในงานเสวนา เรื่อง เสรีภาพนิสิตนักศึกษาในพระปรมาภิไธยที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้เสวนาในหัวข้อเรื่อง การเมือง ความยุติธรรมสถาบันกษัตริย์เป็นต้น ดังนั้น ข้อบังคับพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ จึงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) ที่บัญญัติให้ข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ การกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสี่จึงมีเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙

๒. นโยบายพรรค ผู้ถูกร้องที่ ๑ ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ (๓) เนื่องจากการแถลงนโยบายพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้ถูกร้องที่ ๓ ได้แสดงความคิดเห็นให้ลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม ว่าด้วยธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายพรรค ผู้ถูกร้องที่ ๑ ข้อ ๗ (๑) วรรคสอง ที่กําหนดว่า "... ตลอดจนดําเนินการ และอนุวัตการตามข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหลายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน " แสดงให้เห็นถึงเจตนา ของผู้ถูกร้องที่ ๓ ที่อยากให้มีการลงนามเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ต้องการลดบทบาท ของพระมหากษัตริย์ อีกทั้งนโยบายพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ ข้อ ๗ (๑) วรรคหนึ่ง ที่กําหนดว่า "พรรคอนาคตใหม่มุ่งแก้ปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสถาบันการเมืองทั้งหลายให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ระหว่าง นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง พรรคอนาคตใหม่ ที่ ๑ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ ๒ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่ ๔ ผู้ถูกร้อง

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ระหว่าง นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง พรรคอนาคตใหม่ ที่ ๑ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ ๒ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่ ๔ ผู้ถูกร้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด