เปิดสารจาก "พล.อ.ประยุทธ์" ถึงข้าราชการ ขอให้รักษาความดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส

01 เม.ย. 2563 เวลา 4:34 น.

พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ส่ง "สาร" ถึงข้าราชการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ขอให้รักษาคุณงามความดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเนื่องในวันข้าราขการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีสารถึงข้าราชการ ว่า


พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ส่ง


พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ส่ง

"ข้าราชการ" เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการทุกคนจึงต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ โดยยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญด้วยหน้าที่ ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้

การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านมือง จึงมิได้อาศัยเพียงสติปัญญา ความรู้ และความสามารถเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้รักสามัคคีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว อีกทั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นต่อไป

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนจะธำรงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป

ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่าน ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยทั่วกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด