ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

14 พ.ค. 2563 เวลา 16:17 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ความว่า

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล จํานวน 10 คน นั้น

บัดนี้ พรรคก้าวไกลได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรคหนึ่ง (1) เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ที่เหลืออยู่จํานวน 9 คน พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 25 วรรคหนึ่ง (2)

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่เหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน 9 คน ดังนี้

1. นางปีใหม่ รัฐวงษา เลขาธิการพรรค

2. นายจักรพล ผลละออ เหรัญญิกพรรค

3. นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย นายทะเบียนสมาชิกพรรค

4. นางสาวฐิตาภา รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค

5. นายธนวัฒน์ ชนะพงศ์พิศาล กรรมการบริหารพรรค

6. นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการบริหารพรรค

7. นายสราวุธ เชิญชัย กรรมการบริหารพรรค

8. นายปรวัฒน์ จันทรขจร กรรมการบริหารพรรค

9. นายฐิติพงศ์ รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 25 วรรคสี่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด