เคาะแล้ว นายกฯ สั่งตั้งซูปอร์บอร์ด คุมฟื้นฟูการบินไทย ! วิษณุ นั่งประธานฯ

26 พ.ค. 2563 เวลา 7:45 น.

นายกฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธาน และกรรมการอีก 8 คน

26 พ.ค. 63 จากการที่คณะรัฐมนตรี  (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลาย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

และหลังจากกระทรวงการคลัง ได้ขายหุ้นการบินไทยในสัดส่วน 3 %  จึงถือครองหุ้นไม่ถึง 50 % ทำให้การบินไทย ไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไป

นายกฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธาน และกรรมการอีก 8 คน

แต่กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล ยังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในการบินไทยเป็นจำนวนมาก และรัฐบาลจำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น คณะรัฐนตรีจึงควรมีโอกาสรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ โดยมีระบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบในส่วนของภาครัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีคำสั่งให้มีคณะกรรการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ คือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และกรรมการอีก 8 คน ได้แก่

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายประสงศ์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายกฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธาน และกรรมการอีก 8 คน

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจเป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐ โดยไม่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาล

กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวก หรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบนการพื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่มีการร้องขอ และไม่ขัดต่อกฎหมาย

รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และรายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรมการ และคณะทำงานได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่าย ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด