Spring News

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเลื่อน 'กนกวรรณ' เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน 'นาที'

02 ก.ย. 2563 เวลา 4:40 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเลื่อน "กนกวรรณ วิลาวัลย์" เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน "นาที รัชกิจประการ"

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยศาลฎีกา มีคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. 5/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 พิพากษาให้จำคุก นางนาที รัชกิจประการ 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

ดังนั้น สมาชิกภาพของ นางนาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (13) ตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษา คือวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน โดยได้เลื่อนรายชื่อ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ที่อยู่ในลำดับที่ 16 มาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเลื่อน 'กนกวรรณ' เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน 'นาที'

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด