การเมือง

ปชช.มองปรองดองล่าช้า แนะเปิดใจรับฟังส่วนรวม

 

วันที่ 29 ก.ค.60 ตามที่ คสช. ได้ดำเนินการตั้ง“คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.) เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โดยได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำสรุปเป็นร่างสัญญาประชาคม ซึ่งมีความคิดเห็นร่วม 10 ข้อ ที่คนไทยพึงปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างความปรองดอง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,019 คน ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการสร้างความปรองดองของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

อันดับ 1 อยากเห็นบ้านเมืองสงบ ประชาชนรักใคร่สามัคคี 71.44%
อันดับ 2 เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ถึงจะเห็นผลช้า แต่อยากให้ทำต่อไป  60.16%
อันดับ 3 ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น 58.00%
อันดับ 4 ยังมีความขัดแย้ง ไม่น่าจะทำสำเร็จ 52.99%
อันดับ 5 ถ้าทำสำเร็จจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาและมีเสถียรภาพ 47.20%

2. ประชาชนคิดว่ากระบวนการขั้นตอนในการสร้างความปรองดองที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไร ?

อันดับ 1 ดำเนินการยังช้าอยู่ 73.78% เพราะ  ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม บ้านเมืองยังมีความขัดแย้ง นักการเมืองยังทะเลาะเบาะแว้ง ฯลฯ 
อันดับ 2 ดำเนินการได้รวดเร็วดีแล้ว 26.22% เพราะ  เป็นไปตามโรดแมป มีความคืบหน้า มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีการประชุมเป็นระยะฯลฯ 

  

3.  “10 อันดับ สัญญาประชาคม” ที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งดำเนินการมากที่สุด 

อันดับ 1 ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 71.85%
อันดับ 2 เคารพเชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย 69.97%
อันดับ 3 ร่วมกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง 68.69%
อันดับ 4 น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้กับการดำรงชีวิต  67.42%
อันดับ 5 สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  63.20%
อันดับ 6 ร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 56.13%
อันดับ 7 การรับรู้ข่าวสารอย่างรอบคอบ  55.64%
อันดับ 8 สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน  50.44%
อันดับ 9 การส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากล 49.66%
อันดับ 10  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ  47.69%

4. ทำอย่างไร? การสร้างความปรองดอง จึงจะสำเร็จ

อันดับ 1 ลดทิฐิ เปิดใจ รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน  78.70%
อันดับ 2 ใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน  66.63%
อันดับ 3 ร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  63.59%
อันดับ 4 รณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของความปรองดอง  62.71%
อันดับ 5 ดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผล   58.78%

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน