ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ-คำสั่ง สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

17 ต.ค. 2563 เวลา 11:26 น.

ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศและคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับล่าสุด ผบ.ตร.สั่งห้ามกระทำเกินสมควร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6 /2563 เรื่อง ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ลงนามโดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)หัวหน้าผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

 

ขณะเดียวกัน มีการประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม โดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ใจความว่า กรณีที่มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิด สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ การกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่งตัวไปควบคุมที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

และ ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ ให้ใช้มาตรการตาม ความจำเป็นและเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน เกินสมควร 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาประกาศฯ ฉบับที่ 1กำหนดสถานที่ควบคุม คือ 1.กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  2. กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศและคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับล่าสุด ผบ.ตร.สั่งห้ามกระทำเกินสมควร

ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศและคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับล่าสุด ผบ.ตร.สั่งห้ามกระทำเกินสมควร

ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศและคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับล่าสุด ผบ.ตร.สั่งห้ามกระทำเกินสมควร

ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศและคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับล่าสุด ผบ.ตร.สั่งห้ามกระทำเกินสมควร