ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ "ภูมิธรรม - อดิศร - ประยุทธ์ - สุรพล" พ้นจากตําแหน่ง

25 ธ.ค. 2563 เวลา 6:49 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง จํานวน 4 คน

 

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง ความว่า ด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้พ้นจากตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ต้องพ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา 96 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 จํานวน 4 คน ดังนี้

1. นายภูมิธรรม เวชยชัย ตําแหน่งที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

2. รองศาสตราจารย์ พิเศษ อดิศร เพียงเกษ ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 

 

3. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ตําแหน่งเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

4. นายสุรพล เกียรติไชยากร ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง จํานวน 4 คน