ป.ป.ช.-วิษณุ ประชุมร่วมเคาะ 2.2 พันล้านมอบ 70 หน่วยงานลุยปราบโกง

12 ม.ค. 2564 เวลา 9:18 น.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประชุมร่วม รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม จัดทำงบปี 65 มอบ 2.2 พันล้านให้ 70 หน่วยงานเสนอแผนบูรณาการต้านโกง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะที่ 2.2 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะที่ 2.2 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นางสมพร สมผดุง) และมีคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2502 ตึกบัญชาการ 2 ชั้น 5 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน่วยงานจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย บูรณาการฯ จำนวน 70 หน่วยงาน ประกอบด้วย 15 กระทรวง (64 หน่วยงาน) 3 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 2 หน่วยงานของรัฐสภา และ 2 หน่วยงานอิสระของรัฐ โครงการที่เสนอขอ จำนวน 131 โครงการ วงเงินคำของบประมาณ จำนวน 2,286.5745 ล้านบาท

มีแนวทางการดำเนินงาน 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต งบประมาณ จำนวน 1,676.7408 ล้านบาท แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ จำนวน 253.1643 ล้านบาท และแนวทางที่ 3 ปราบปรามการทุจริต งบประมาณ จำนวน 356.6694 ล้านบาท