“เชียงราย” จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ลัดเลาะริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน”

17 ก.ค. 2561 เวลา 11:08 น.

สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน” ภายใต้โครงการปิดตาเปิดใจ สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยวจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง “โลว์ซีซั่น”

สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน” ภายใต้โครงการปิดตาเปิดใจ สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยวจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง “โลว์ซีซั่น”

สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน” ภายใต้โครงการปิดตาเปิดใจ สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยวจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง “โลว์ซีซั่น”

สำหรับงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. มี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 21 ก.ค. ส่วนการปั่นจะใช้เส้นทางจาก อ.เชียงแสน ไปสู่ อ.เชียงของ, สปป.ลาว (เมืองห้วยทราย), อ.แม่สาย-เมียนมาร์ (ท่าขี้เหล็ก) ก่อนจะไปสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย

โดย จังหวัดเชียงราย เล็งเห็นว่า การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยอาศัยกระบวนการ การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกในการดำรงชีวิต ที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของสังคม ดังนั้น การนำกีฬาเพื่อการ ท่องเที่ยว หรือ Sports Tourism นับเป็นหนึ่งในประเภทกีฬาแห่งมวลชน (Mass Participation) ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของมวลชนจำนวนมากในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการตอกย้ำว่า จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพใน การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาที่มาตรฐาน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ชื่นชมธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นให้นักท่องเที่ยว ได้รับ ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน และร่วมทากิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์สังคม และวิถีวัฒนธรรม อันเป็นเฉพาะตัวของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้น การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจด้านกีฬาอีกด้วย

สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน” ภายใต้โครงการปิดตาเปิดใจ สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยวจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง “โลว์ซีซั่น”

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยง ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน ซึ่งข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศสมาชิก AEC ผ่านทาง Sports Tourism เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิถีชีวิต และ ยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชนในประชาคมอาเซียนขึ้นไป จึงได้กำหนดจัด“กิจกรรม ปั่น ลัด เลำะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.