Breaking News ข่าว

มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคมเปิดมิติใหม่พัฒนา “คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน”

มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม เปิดมิติใหม่การพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ผ่านกิจกรรม Start up SE ธัญบุรีโมเดล

 

 

วันที่ 25 พ.ค. 60 — เวลา 09.30 น. ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี จ.ปทุมธานี น.ส.ยุพเรศ วงศ์บุญมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชุมร่วมกับ นายมีชัย วีระไวทยะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคมและโรงเรียนในเครือข่าย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมผ่านกลไกความร่วมมือประชารัฐในการพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน

น.ส.ยุพเรศ กล่าวว่า “มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือเครือข่ายประชารัฐ ในการส่งเสริมช่วยเหลือ พัฒนาศักยภาพผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ในรูปแบบการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม โดยไม่แสวงหาผลกำไร 

ซึ่งการประชุมในวันนี้ (25 พ.ค.) นายมีชัย วีระไวทยะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน มิติใหม่ ภายใต้โครงการ Start up SE ธัญบุรีโมเดล โดยให้ภาคธุรกิจ/เอกชน หนุนเสริมการพัฒนางานในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี พร้อมประสานความร่วมมือโรงเรียนในอำเภอธัญบุรี เข้ามามีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างทักษะอาชีพ ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

โดยโรงเรียนที่พร้อมนำร่องตามโครงการ มีจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมูลจินดารามและโรงเรียนวัดเขียนเขต ซึ่งมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมมุ่งสร้างความเข้มแข็ง ฝึกอบรมนักเรียน, ครู และกลุ่มเป้าหมาย ให้ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มเกษตร เพื่อขจัดความยากจน, จัดตั้งกองทุนเงินกู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง, การปรับปรุงสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม เป็นกลไกในการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือประชารัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

สำหรับเครือข่ายประชารัฐหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร. 02-659-6157 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300