เมืองไทยประกันชีวิต ขยาย 4 รพ.คู่สัญญา เพื่อความอุ่นใจ - ปลอดภัยจากโควิด 19

07 เม.ย. 2563 เวลา 11:45 น.

เมืองไทยประกันชีวิต ขยาย 4 โรงพยาบาลคู่สัญญา นำร่องบริการ Telemedicine สาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อความอุ่นใจและปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19

เมืองไทยประกันชีวิต ขยาย 4 โรงพยาบาลคู่สัญญา

เมืองไทยประกันชีวิต นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตยังมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผู้เอาประกันภัยที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล

โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีบริการโรงพยาบาลเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ (Virtual Hospital) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click สามารถพบแพทย์ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และเคลมค่าใช้จ่ายได้ตามปกติ เสมือนการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

ล่าสุด บริษัทฯได้จับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความ สะดวกและลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยในเบื้องต้นมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่พร้อมเข้าร่วมให้บริการจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (ให้บริการเฉพาะเบาหวานและหัวใจ) โรงพยาบาลนครธน และโรงพยาบาลพระรามเก้า

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้จะต้องเป็น ผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กาหนด และเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุม การพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกล่มุ ระยะเวลา ให้บริการโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับช่องทางการรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าโครงการ สามารถตดิตอ่ได้ตามช่องทางดังนี้

- โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 0-2310-3000 -โรงพยาบาลเทพธารินทร์ผา่นแอปพลิเคชนัLineOfficial:@Theptarinหรือ

โทร.0-2348-7000

- โรงพยาบาลนครธนผ่านแอปพลิเคชัน Line:nthtele

- โรงพยาบาลพระรามเก้าผ่านแอปพลิเคชัน LineOfficial:@praram9hospital

“เรามั่นใจว่าบริการพิเศษทีเมืองไทยประกันชีวิตไดร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 5 แห่งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดี และในอนาคตยังเตรียมขยายบริการดงักล่าวไปยังโรงพยาบาลอื่นๆเพิ่มเติม” นายสาระกล่าว

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต โทร.1766 หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด