"อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล" แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน

02 เม.ย. 2561 เวลา 7:32 น.

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรในบ้านเกิดของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการทำประมงและการท่องเที่ยว ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ คุณธนภัทร ติรางกูล ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

"อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล" แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

นายประมวล รัตนานุพงศ์ อดีตประธานเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ชี้ให้เห็นถึงแบบจำลองการทำงานด้านอนุรักษ์ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา บ้านปลา แปลงเพาะปูแสม และแนวทุ่นกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์น้ำ จนทำให้ปัจจุบันจำนวนทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดมีความสมบูรณ์ขึ้น หลังอดีตต้องประสบปัญหาด้านการรุกล้ำพื้นที่และปริมาณขยะจากการท่องเที่ยว

นี่คือตัวอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย “อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล” ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำงานร่วมกับภาคประชาชนและองค์กรอิสระ และได้จัดการประชุม “เครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อหวังให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบนิเวศ ทั้งการเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว

"อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล" แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เกิดขึ้นจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ที่ได้ออกกฎหมายรองไว้ 4 ฉบับ 1 ในนั้นคือระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.2560 ซึ่งถือว่าอีกมาตรการเชิงรุก ด้วยการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด