"บิ๊กตู่" ส่งสารถึงครูทั่วประเทศ วอนนึกถึงหน้าที่การเป็นต้นแบบที่ดีให้ศิษย์ [คลิป]

16 ม.ค. 2562 เวลา 2:21 น.

พล.อ.ประยุทธ์ ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมวอนครูทุกคน ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบ ที่ดีให้แก่ลูกศิษย์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสารถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พุทธศักราช 2562 โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติตลอดมา

“ครู” เป็นผู้ทรงคุณค่าที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ ในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้พร้อมอบรมสั่งสอน บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี ผมได้มอบคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2562 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมั่งมุ่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งผมขอเป็นกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

ในโอกาสนี้ ผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด