ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่มประธานชุมชน อสส

01 เม.ย. 2564 เวลา 5:54 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่ม "โครงการวิจัยบ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง" พบชาวบ้านเป็นโรคเรื้อรังสูง

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่มประธานชุมชน อสส และประชาชน ระหว่างวันที่ 10 ถึง 28 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการวิจัยบ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ทั้งหมด 603 คน ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตหลักสี่ที่มีมาก กว่า 80 ชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่ม

ผลการประชุม พบว่าโรคเรื้อรัง เป็นปัญหาสำคัญและเป็นโรคประจำตัวของประชาชนวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ โรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน โดยประชาชนส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวมากกว่าหนึ่งโรคประมาณร้อยละ 10 มีอาการรุนแรงขึ้น เช่นเส้นเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน เป็นอัมพาตครึ่งซีก เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง หรือเกิดความพิการ

ทีมวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ประธานชุมชน และอสส. ได้วางแผนร่วมกันเตรียมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางสร้างเสริมป้องกัน และเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรคภายในเดือนเมษายนนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่ม

สำหรับโครงการวิจัย บ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง มีโครงการย่อย 5 โครงการ ได้แก่ 1.สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัยเน้นการพัฒนาสมองกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ

2.สำหรับวัยรุ่นเน้นที่การป้องกันการตั้งครรภ์และการเกิดภาวะซึมเศร้า

3. สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุเน้นเรื่องการป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

4.ในกลุ่มผู้สูงอายุเน้นการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเปราะบาง

5.การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพภายในชุมชน เขตหลักสี่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2564 ถึง 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่ม