เลือกตั้ง 62 : นายกฯ ปรามพรรคการเมืองหาเสียงเพิ่มค่าแรง ดูรายได้รัฐด้วย

15 มี.ค. 2562 เวลา 5:21 น.

นายกรัฐมนตรี ส่งสารถึงพรรคการเมือง ที่ชูนโยบายขึ้นค่าแรงต่างๆ ที่อาจจะกระทบต่อภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ชี้ ทุกรัฐบาลต้องยึดกฎหมายงบประมาณ วินัยการเงินการคลัง จะทำได้ ถ้ารัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ออกสารจากนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยให้ความเห็นถึงการหาเสียงของทุกพรรคการเมือง กรณีชูนโยบายว่า จะดำเนินการเรื่องใดๆ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก บางเรื่องก็อาจกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน รวมถึง ภาครัฐ เช่น ด้านการศึกษา สวัสดิการ การขึ้นค่าแรง ฯลฯ ยืนยันว่า ทุกรัฐบาลจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ วิธีการ กฎหมายด้านงบประมาณ การเงิน การคลังและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับรายได้และสัดส่วนงบประมาณโดยรวมของรัฐ มีทางเดียวที่จะทำได้ ตามที่หลายพรรคการเมืองหาเสียงกันไว้ คือ รัฐต้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจัดเก็บภาษีทั้งทางตรง ทางอ้อม กำไรและรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยให้มากขึ้น และหากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ต้องกู้เงิน ที่จะต้องคำนึงถึงหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นด้วย และการขึ้นค่าแรง ต้องไม่กระทบต่อการลงทุนและการย้ายฐานการผลิต

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า หากเรายังหารายได้ให้รัฐมากขึ้นไม่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถทาตามนโยบายที่หลาย พรรคการเมืองหาเสียงไว้ได้ ดังนั้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่านายกรัฐมนตรี และรัฐบาล จะเป็นใครหรือพรรคใด จะต้องมีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะสามารถชี้แจงได้ว่า มีการหางบประมาณมาจากไหน อยู่ในวินัยการเงินการคลังหรือไม่ รัฐบาลจะต้องดูแล ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ