สัปดาห์หน้างดประชุมสภาฯ เพื่อให้สมาชิกร่วมทำบุญตามประเพณี

13 ก.ค. 2562 เวลา 4:49 น.

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่อนเอกสารถึง สมาชิกสภาฯ แจ้งสัปดาห์หน้างดการประชุม

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งเอกสารถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง งดการประชุมฯ โดยมีข้อความว่า เรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้มีการประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันพุธและวันพฤหัสบดีนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นสมควรให้มีคำสั่งงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 17 ก.ค. 62 และวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 62 เนื่องจากเป็นช่วงของวันสำคัญทางศาสนา

ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าในช่วงวันดังกล่าวควรได้มีโอกาศเยี่ยมราษฎร และร่วมทำบุญตามประเพณี

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่อนเอกสารถึง สมาชิกสภาฯ แจ้งสัปดาห์หน้างดการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่อนเอกสารถึง สมาชิกสภาฯ แจ้งสัปดาห์หน้างดการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่อนเอกสารถึง สมาชิกสภาฯ แจ้งสัปดาห์หน้างดการประชุม