svasdssvasds

กินตามโพล "สวนดุสิตโพล" ชี้คนไทยใส่ใจเรื่องอาหารมากขึ้น

กินตามโพล "สวนดุสิตโพล" ชี้คนไทยใส่ใจเรื่องอาหารมากขึ้น

การเลือกกินอาหารที่คาดว่าน่าจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคได้นั้น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะป้องกันตัวเองจากโควิด 19 ในระหว่างที่กำลังรอวัคซีน นอกจากนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯอย่างเคร่งครัด

poll สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “อาหารไทยในยุคโควิด-19”กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,192 คน สำรวจวันที่ 26 – 29 เมษายน 2564 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบก่อนและเมื่อมีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้ความสำคัญกับอาหารการกินมากขึ้น ร้อยละ 70.94 โดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด คือ การทำอาหารกินเองที่บ้านมากขึ้น ร้อยละ 75.81 โดยเกือบครึ่งเชื่อว่าอาหารไทยต้านโควิด-19 ได้ ร้อยละ 47.53 และ        เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ร้อยละ 37.90 อาหารที่คิดว่าต้านโควิด-19 ได้ คือ อาหารที่มีสมุนไพร ร้อยละ 55.09 เมนูที่นิยมรับประทานหรือทำกินเองบ่อยที่สุด คือ ผัดกะเพรา ร้อยละ 32.23 รองลงมาคือ ต้มยำ ร้อยละ 24.91 ช่วงโควิด-19 มีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.42 เฉลี่ยวันละ 226 บาท  การเลือกรับประทานอาหารที่คาดว่าน่าจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคได้นั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ประชาชนเลือกที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในระหว่างที่รอการดำเนินการฉีดวัคซีนจากทางภาครัฐ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมา สะท้อนให้เห็นภาพการกินเพื่ออยู่ (รอด) ของประชาชนในยุคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี      

เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ประชากรประเทศไทยยังรวมถึงพลเมืองของโลกทุกคนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตให้พร้อมต่อสู้วิกฤตครั้งนี้ สิ่งสำคัญ คือ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคม  รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯอย่างเคร่งครัด  รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปริมาณที่พอเหมาะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

ที่มา สวนดุสิตโพล 2 พ.ค. 64 

related