Spring News

มาตรการหลักในการป้องกันโรคที่สามารถปรับใช้ได้ในเรือนจำ ที่ WHO แนะนำ

14 พ.ค. 2564 เวลา 7:48 น. 3

ก่อนหน้านี้มีข่าวที่กรมราชทัณฑ์ระบุถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ โดยปัจจุบัน เจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยมาตรการเชิงรุก ประกอบ กับมาตรการที่เคร่งครัด

 penitentiary

การควบคุมบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble and Seal) คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า การแยกตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่อย่างน้อย 21 วัน โดยระหว่างนี้จะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสถึง 2 ครั้ง ก่อนพ้นระยะกักโรค หากพบผู้ต้องขังติดเชื้อ จะส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามเรือนจำ และโรงพยาบาลแม่ข่าย ตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้

มาตรการหลักในการป้องกันโรคที่สามารถปรับใช้ได้ในเรือนจำมีอะไรบ้าง มีมาตรการหลัก 8 ข้อที่แนะนำ ดังนี้

-ควรคัดกรองและประเมินความเสี่ยงบุคคลทุกคนที่เข้าไปในเรือนจำ

-มาตรการดังกล่าวควรใช้กับผู้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเช่นกัน

-ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยวันละครั้ง

-ควรสนับสนุนเรื่องสุขลักษณะส่วนตัวและการล้างมือ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ทำได้จริง (สำหรับทุกคนในเรือนจำ รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วย)

-ควรให้ความรู้และการสื่อสารถึงเรื่องสุขอนามัยของระบบทางเดินหายใจ

-ควรจัดการปัญหาเรือนจำแออัด

-ควรมีแผนปฏิบัติงานพร้อมใช้ ที่ระบุผู้รับผิดชอบที่จะลงมือปฏิบัติ กรอบเวลาการปฏิบัติ และวิธีการและโดยใคร เพื่อรับมือกับการณีสงสัยว่าติดเชื้อ และกรณีที่ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ

-ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องถึงแผนรับมือเหตุการณ์เฉพาะหน้าสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ที่มา องค์การอนามัยโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด