พร้อมเปิดเรียน ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19

12 มิ.ย. 2564 เวลา 8:48 น. 92

เตรียมพร้อมเปิดเทอม กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อม เปิดเทอมด้วยแคมเปญ ‘ตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและแผนเผชิญเหตุกรณีป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

study

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จากผลการสำรวจอนามัยโพล เรื่อง ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 และการเปิดเรียนเดือนมิถุนายน 2564 ในช่วงวันที่ 18-24 พ.ค. 2564 พบว่า ประเด็นที่ผู้ปกครองมีความกังวลสูง 3 อันดับแรก ได้แก่การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของครูและนักเรียน ร้อยละ 33.1 การจัดภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ร้อยละ 22.8 และโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของสาธารณสุข ร้อยละ 15.3

โดยสถานศึกษาต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ดังนี้

1) สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 6 มิติ ประกอบด้วย ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค , การเรียนรู้ , การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส , สวัสดิภาพและการคุ้มครอง , นโยบาย และการบริหารการเงิน

2) ประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม ให้ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ ใน Thai Stop COVID

3) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชนทุกคน ประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai ของตนเองก่อนออกจากบ้านทุกวัน

4) ยกระดับความปลอดภัย 6 พลัส คูณ 6 มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตราการเฉพาะ

5) 6 พลัส มาตรการหลัก DMHT-RC อยู่ห่าง สวมแมส หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ลดแออัด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

6) 6 มาตรการเสริม SSET-CQ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้แอปไทยชนะ คัดกรองทุกคน กักตัวเองเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง

7) มาตรการเฉพาะ กรณีรถรับส่งนักเรียน หอพักนักเรียน สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ และเฉพาะความพิการ 

8) กำกับติดตามประเมินผลร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษารายงานผลผ่านระบบ MOE (COVID-19)

นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา” เพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

1) ตัดความเสี่ยง ด้วยหลัก 3 T (TST , TSC , Rapid Test)

2) สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 2E1V (Exercise 6 ท่า บริหารปอด , Eating , Vaccine ครู)

3) มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ด้วยการสื่อสารความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ก้าวท้าใจในสถานศึกษา และประเมินความรอบรู้ในการป้องกัน โรคโควิด-19 ของนักเรียน ครู และบุคลากรอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด