svasdssvasds

นิด้าโพลจัดอันดับ วิธีป้องกันตนจากโควิด-19 ในยุค 2022

นิด้าโพลจัดอันดับ วิธีป้องกันตนจากโควิด-19 ในยุค 2022

นิด้าโพลเผย วิธีป้องกันตนจากโควิด-19 ในยุค 2022 พบว่าประชาชน ร้อยละ 94.67 ใช้วิธีการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกับการรับมือโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 จากประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจความเชื่อมั่นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลในอนาคต พบว่า 

 • ร้อยละ 36.76 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะมาตรการป้องกันไม่เข้มงวด การนำวัคซีนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมาฉีดให้แก่ประชาชน โควิด-19 มีการกลายพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 • ร้อยละ 32.50 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะรัฐบาลสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 • ร้อยละ 18.19 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาล่าช้า มาตรการไม่เข้มงวด การบริหารวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ 
 • ร้อยละ 12.55 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก เพราะมาตรการป้องกันมีความการชัดเจนและเข้มงวด มีการจัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง สถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง

 

สำหรับความกังวลต่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ “โอไมครอน (Omicron)” พบว่า 

 • ร้อยละ 34.78 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและต้องเดินทางบ่อย วัคซีนที่ได้รับมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกัน, มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว
 • ร้อยละ 24.96 ระบุว่า กังวลมาก เพราะเชื้อกลายพันธุ์สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว วัคซีนที่ได้รับมีประสิทธิภาพลดลง

สำหรับวิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 พบว่า 

 • ร้อยละ 94.67 ระบุว่า สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ รองลงมา 
 • ร้อยละ 76.79 ระบุว่า ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
 • ร้อยละ 65.07 ระบุว่า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 • ร้อยละ 41.32 ระบุว่า หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาด สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ร้อยละ 36.53 ระบุว่า เว้นระยะห่าง ทางสังคม (Social Distancing) เช่น ยืนหรือนั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เป็นต้น 
 • ร้อยละ 10.73 ระบุว่า งดทำกิจกรรมหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งภายในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง 
 • ร้อยละ 9.97 ระบุว่า อาบน้ำทันที เมื่อกลับถึงที่พัก และติดตามข่าวสารสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19

นิด้าโพลจัดอันดับ วิธีป้องกันตนจากโควิด-19 ในยุค 2022