svasdssvasds

วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม ประวัติและเรื่องราวความสำคัญ

วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม ประวัติและเรื่องราวความสำคัญ

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ชวนรู้ประวัติ ที่มาและความสำคัญของ "วันฉัตรมงคล" ต่อราชวงศ์จักรี ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาหลายยุคหลายสมัย

วันฉัตรมงคล ของทุกปี ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม วันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ควรระลึกถึง

 

ประวัติและเรื่องราวความสำคัญ วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 กล่าวไว้ว่า หลังพระราชพิธีบรมราชภิเษก 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ในปีถัดไปจะเป็นวันระลึกวันบรมราชาภิเษก และจะเรียกว่าวันฉัตรมงคลตลอดไปในรัชกาลนี้ และด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป วันฉัตรมงคลจะกลายเป็นวันที่ 4 พฤษภาคม และถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันฉัตรมงคล (Coronation Day) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ด้วยการถวายน้ำอภิเษก โดยแบ่งออกเป็น 2 พระราชพิธีสำคัญคือ 1.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ 2.พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

ทั้งนี้ใน วันฉัตรมงคล ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ทางรัฐบาลก็ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ