Spring News

บ้านเช่าพร้อมอาชีพ เคหะสุขประชา ทำเกษตรใกล้บ้าน ทางเลือกใหม่ ในการเริ่มต้น

22 มิ.ย. 2565 เวลา 8:47 น. 823

ในยุคที่เศรษฐกิจถดถอย มีหลายคนไม่น้อย ที่ต้องตกงาน และ ยังหาอาชีพใหม่ไม่ได้ แต่ยังต้องหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้าน แต่ในปัจจุบัน ได้มีโครงการที่คอยแก้ปัญหาและช่วยเหลือ ให้มีอาชีพและที่อยู่อาศัย ในที่เดียวกัน นั่นคือโครงการ บ้านเช่าพร้อมอาชีพ

“โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ” เป็นการจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตร บนพื้นที่อาศัยให้คุ้มค่า และ เกิดประสิทธิภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างอาชีพให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับอาชีพเกษตรกรรม

 

โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง บมจ.เคหะสุขประชา  กับ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ซึ่ง โครงการบ้านพร้อมอาชีพ บ้านเคหะสุขประชา จะมีการจัดพื้นที่จอดรถแยกจากตัวบ้าน พร้อมออกแบบกำหนดสัดส่วนที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน จัดสรรพันธุ์พืช จัดหลักสูตรอบรม ส่งเสริมสร้างรายได้ แก่ผู้อยู่อาศัย เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำหรับผู้เช่าบ้าน พร้อมอาชีพ 100,000 หน่วยทั่วประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ

 

ซึ่งราคาค่าเช่าบ้านจะต่ำกว่าปกติถึง 40% โดยจะแบ่งเป็น

บ้านขนาดเล็กประมาณ 1500 บาท ต่อเดือน

บ้านขนาดกลางประมาณ 2000 บาท ต่อเดือน

บ้านขนาดใหญ่ประมาณ 2500 บาท ต่อเดือน

 

เกณฑ์ในการจองเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ

ถือสัญชาติไทย

ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ เช่น ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง

เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด (ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ จำเป็นต้องดูแลตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลโดยเฉพาะ)

บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนหรือต่อครัวเรือน

โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ จะดำเนินงานให้บริการด้านการออกแบบ และกำหนด พื้นที่ทำกิน ที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการปลูกแบบใช้ดิน, ใช้น้ำ, เกษตรแนวตั้ง, การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการสร้างแหล่งน้ำอย่างพอเพียงต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ พร้อมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและปศุสัตว์ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการนำร่องที่แรกคือ โครงการเคหะสุขประชาในจังหวัดระยอง

 

อาชีพนำร่องในเคหะสุขประชา จะมีอยู่ 6 ประเภทคือ

1.เกษตรอินทรีย์ ปลูกผัก พืชล้มลุก ผลไม้ยืนต้น

2.ปศุสัตว์ เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู

3.อาชีพบริการ สร้างงานในชุมชน เช่นดูแลผู้สูงอายุหรือ กลุ่มแม่บ้าน

4.ตลาด เช่น แผงตลาด ที่จอดรถ

5.อุตสาหกรรมขนาดเล็ก การแปรรูปสินค้า

6.ศูนย์การค้าปลีก-ส่ง เช่น ศูนย์กระจายสินค้า

โดยพื้นที่ประกอบอาชีพจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่ที่สนใจหรือความถนัดของตัวเราเอง 

 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนแพลตฟอร์มต่าง ๆ จะสามารถช่วยพัฒนาความมั่นคงของอาชีพเหล่านี้ พร้อมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้น ๆ ตั้งแต่การผลิตจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย และยังเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้เช่า เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่ต่อไป

 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของ บมจ.เคหะสุขประชา ได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ