ป่าไม้ เร่งเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจรังวัด จัดการที่ดิน

กรมป่าไม้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด” หวังเร่งแก้ไขปัญหา การจัดการที่ดินป่าไม้ ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดหาที่ทำกินให้ชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ – กรมป่าไม้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด” โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจกรมป่าไม้ 183 คนเข้าร่วมการประชุม

รัฐบาลภายใต้การบริหารของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อตอบรับนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ในภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ การตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดหาที่ดินทำกิน ให้ชุมชน การจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต ฯลฯ ซึ่งภารกิจเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจรังวัดช่วยในการปฏิบัติงาน ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและทิศทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กล่าวถึง การจัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด” ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างสำรวจรังวัด จำนวน 183 คน ได้รับทราบนโยบายการสำรวจรังวัด การจัดการแนวเขต การจัดทำหมุดหลักฐานในปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่ดินป่าไม้ การระวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขต การสำรวจ การถือครองที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการตรวจพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนทักษะ เรียนรู้การปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการประชุมดังกล่าว จะสามารถพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ ช่างสำรวจรังวัดสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้ภารกิจของกรมป่าไม้สัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุด