ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบสธ.ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ 50 %

09 ม.ค. 2563 เวลา 1:31 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 เพื่อให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างประจำเกษียณอายุซึ่งได้รับบำเหน็จรายเดือน และบุคคลในครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 8 ประเภท ค. ให้หน่วยบริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ โดยให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิ์อันพึงเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่เกินให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 สำหรับผู้ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าว ให้หน่วยบริการช่วยเหลือโดยเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้

ผู้มีสิทธิ์ตามประเภท ค. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

(1) ข้าราชการประจำ

(2) ข้าราชการบำนาญ

(3) ลูกจ้างประจำ

(4) พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(5) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

(6) ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานสังกัดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

(7) สมาชิกวุฒิสภา

(8) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(9) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

(10) สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(11) สมาชิกสภาเทศบาล

(12) สมาชิกสภาเมืองพัทยา

(13) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

(14) สมาชิกสภากาชาด

(15) สมาชิกเหล่ากาชาด

(16) พนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(17) พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

(18) พนักงานองค์การเภสัชกรรม

(19) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

(20) กำนัน

(21) ผู้ใหญ่บ้าน

(22) แพทย์ประจำตำบล

(23) สารวัตรกำนัน

(24) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(25) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มีสิทธิ์ตามประเภท ค. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเฉพาะตัว ได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย

(2) สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ

(3) ลูกจ้างประจำเกษียณอายุซึ่งได้รับบำเหน็จรายเดือน"

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข