ข่าว

ไทยซัมมิท ของตระกูล “จึงรุ่งเรืองกิจ” เปิดให้สมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 18.3 เดือน

ไทยซัมมิท ประกาศ “โครงการสมัครใจลาออก” หลังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ จำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงาน

จากสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศไทยนั้นทำให้หลายบริษัททยอยปิดตัวกันเป็นจำนวนมาก เแต่ก็ยังมีอีหลายบริษัทที่ใช้วิธีลดรายจ่ายเพื่อให้บริษัทเดินต่อไปได้โดยลดพนักงานหรือจ้างออก

อย่างกรณีล่าสุด กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เปิดโครงการสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท และเงินช่วยเหลือพิเศษ รวมสูงสุด 550 วัน หรือ 18.3 เดือน โดยระบุข้อความว่า

ตามที่บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานด้วยกลยุทธ์การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะในการทำงานที่สามารถแข่งขันได้ ภายใต้สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องมีการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้มีความพยายามในการบริหารจัดการอัตราสัดส่วนพนักงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคนในหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการผลิตเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามเป้าหมายและแผนงานขององค์กร บริษัทจึงได้มีการจัดทำโครงการสมัครใจลาออก เพื่อเป็นการปรับสมดุลจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค ประกอบด้วย บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด และบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด เปิดให้พนักงานสมัครเข้าโครงการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 และพนักงานจะทำงานวันสุดท้ายวันที่ 20 มิถุนายน 2563

สำหรับพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการจะได้รับเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษ ดังนี้

– อายุครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 60 วัน

– ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 120 วัน

– ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 180 วัน เงินช่วยเหลือ 30 วันพิเศษ รวมเป็น 210 วัน

– ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 240 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 270 วัน

– ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 15 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 330 วัน

– ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 360 วัน

– ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 25 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 60 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 490 วัน

– ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 30 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 520 วัน

– ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 120 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 550 วัน