Spring News

ไทยซัมมิท ของตระกูล "จึงรุ่งเรืองกิจ" เปิดให้สมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 18.3 เดือน

02 มิ.ย. 2563 เวลา 4:18 น.

ไทยซัมมิท ประกาศ “โครงการสมัครใจลาออก” หลังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ จำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงาน

จากสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศไทยนั้นทำให้หลายบริษัททยอยปิดตัวกันเป็นจำนวนมาก เแต่ก็ยังมีอีหลายบริษัทที่ใช้วิธีลดรายจ่ายเพื่อให้บริษัทเดินต่อไปได้โดยลดพนักงานหรือจ้างออก

อย่างกรณีล่าสุด กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เปิดโครงการสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท และเงินช่วยเหลือพิเศษ รวมสูงสุด 550 วัน หรือ 18.3 เดือน โดยระบุข้อความว่า

ตามที่บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานด้วยกลยุทธ์การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะในการทำงานที่สามารถแข่งขันได้ ภายใต้สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องมีการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้มีความพยายามในการบริหารจัดการอัตราสัดส่วนพนักงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคนในหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการผลิตเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามเป้าหมายและแผนงานขององค์กร บริษัทจึงได้มีการจัดทำโครงการสมัครใจลาออก เพื่อเป็นการปรับสมดุลจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค ประกอบด้วย บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด และบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด เปิดให้พนักงานสมัครเข้าโครงการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 และพนักงานจะทำงานวันสุดท้ายวันที่ 20 มิถุนายน 2563

สำหรับพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการจะได้รับเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษ ดังนี้

- อายุครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 60 วัน

- ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 120 วัน

- ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 180 วัน เงินช่วยเหลือ 30 วันพิเศษ รวมเป็น 210 วัน

- ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 240 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 270 วัน

- ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 15 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 330 วัน

- ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 360 วัน

- ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 25 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 60 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 490 วัน

- ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 30 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 520 วัน

- ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 120 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 550 วัน

ไทยซัมมิท ของตระกูล "จึงรุ่งเรืองกิจ" เปิดให้สมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 18.3 เดือน

ไทยซัมมิท ของตระกูล "จึงรุ่งเรืองกิจ" เปิดให้สมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 18.3 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด