ข่าว

พ่อเมืองโคราช สั่งปิดห้าง โรงหนัง สนามม้า หลังผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่อง

พ่อเมืองโคราช สั่งปิดเมืองแล้ว หลังพบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้อ โควืด 19 อย่างรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง สั่งปิดบางพื้นที่ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COMD-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว
ประกอบกับ มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๕ ราย จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัด
ใหญ่ มีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่าง
ทันเวลาและจํากัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงให้ยกเลิกคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒๑๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ คําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒ดด๔/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็น การชั่วคราวจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒๗๗๕/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และให้ดําเนินการดังต่อไปนี้

๑. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๑.๑ สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย ด.๒ สนามกีฬาในร่ม โรงยิมเนเซียม หรือในลักษณะอาคาร ๑.๓ สนามม้า ๑.๔ สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ ๑.๕ โต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียด

๑.๖ ตลาดนัดโค กระบือ

๒. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

๒.๑ สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

๒.๒ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามข้อ ๔ แห่ง คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๒.๓ โรงมหรสพ (เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร)

๒.๔ ร้านนวดแผนโบราณ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม ยกเว้น นวดเพื่อการรักษาในสถานพยาบาล

๒.๕ ฟิตเนส ๒.๖ ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ

๒.๘ สวนน้ํา ๒.๔ สระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๒.๑๐ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อ นํากลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)

๒.๑๑ ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็น ต่อการดํารงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น)

๒.๑๒ พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ

๒.๑๓ ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุง สําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต)

๒.๑๔ ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม (ยกเว้นร้านที่ไม่จัดที่นั่งคอย) ๒.๓๕ สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ๒.๑๖ สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ๒.๑๗ สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๒.๑๘ ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา ๒.๑๙ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ ๒.๒๐ สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา ๒.๒๑ สถานที่ให้บริการควบคุมน้ําหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม

๒.๒๒ สถานประกอบกิจการสปา อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

 

 

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> แพทย์แนะ มาตรการต้องมีในที่ชุมนุมชน รับมือไวรัสโควิด-19
อ่านข่าวแนะนำ >>> 4 ทริค รับมือ COVID-19 มฤตยูร้ายสายพันธุ์ใหม่ ให้อยู่หมัด
อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด
อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ