3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

03 มี.ค. 2563 เวลา 3:42 น.

3 มีนาคม วันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ในปี 2563 นี้ ได้กำหนดธีม "Sustaining all life on Earth" ร่วมสร้างความยั่งยืน เพื่อทุกชีวิตบนผืนโลก

วันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี

วันที่ 3 มีนาคม 2516 ไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศภาคี 178 ประเทศ ได้ก่อตั้งอนุสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ให้คนหันมาตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมากขึ้น

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ในปี 2563 กำหนดธีม "Sustaining all life on Earth" ร่วมสร้างความยั่งยืน เพื่อทุกชีวิตบนผืนโลก โดยครอบคลุมสัตว์ป่าและพืชทุกชนิดในโลก สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อนุรักษ์สัตว์ทั้งบนบกและใต้น้ำเพื่อหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

สัตว์เกือบหนึ่งในสี่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ถึงประโยชน์มากมายของสัตว์ป่าให้กับผู้คน โดยเฉพาะกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และยังเป็นเป้าหมายเร่งด่วนที่ รัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชน หันมาร่วมมือกันช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับประเทศไทยนั้น เริ่มจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา เป็นการปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ

3 มีนาคม วันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ในปี 2563 นี้ ได้กำหนดธีม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด