svasdssvasds

อันซินทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวควบคู่เลี้ยงปลา สร้างเขตสาธิตเกษตรเชิงนิเวศ

อันซินทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวควบคู่เลี้ยงปลา สร้างเขตสาธิตเกษตรเชิงนิเวศ

เกษตรสมัยใหม่! อำเภออันซินของจีนซึ่งมีการปลูกข้าวมาเป็นเวลานาน ได้หันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน การ “ปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา” และ “ปลูกข้าวควบเลี้ยงปู” เพื่อสร้างเขตสาธิตการเกษตรเชิงนิเวศสมัยใหม่

อันซินทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวควบคู่เลี้ยงปลา สร้างเขตสาธิตเกษตรเชิงนิเวศ ทิวทัศน์นาข้าวสีเขียวเหลืองทอดตัวเรียงรายเป็นระเบียบในเขตสาธิตการปลูกข้าวของอำเภออันซิน เขตใหม่สยงอัน มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ซึ่งมีประวัติเพาะปลูกข้าวมาเป็นเวลานานแล้ว

อำเภออันซินตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบไป๋หยางเตี้ยน ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตอนเหนือของจีน และมีจุดแข็งด้านการชลประทานสำหรับปลูกข้าว โดยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอำเภอแห่งนี้ได้พัฒนาระบบเกษตรแบบผสมผสานระหว่างการ “ปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา” และ “ปลูกข้าวควบเลี้ยงปู” เพื่อสร้างเขตสาธิตการเกษตรเชิงนิเวศสมัยใหม่

อันซินทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวควบคู่เลี้ยงปลา สร้างเขตสาธิตเกษตรเชิงนิเวศ อันซินทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวควบคู่เลี้ยงปลา สร้างเขตสาธิตเกษตรเชิงนิเวศ

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

สำหรับระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่ประเทศไทยนิยมใช้ซึ่งเป็นการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ การทำการเกษตรผสมผสานจะต้องมีการวางรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดภายในไร่นาแบบครบวงจร ตัวอย่างเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การเลี้ยงไก่ หรือหมูบนบ่อปลา การเลี้ยงปลาในนาข้าว หรือการเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ ฯลฯ