กทม.สั่งทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้ง

วันที่ 2 เม.ย.61พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ กทม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม และสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานได้เตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งไว้เรียบร้อยแล้ว อาทิ ประสานงานกรมชลประทานในการผันน้ำเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและตามคลองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยากรณีที่ค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน เพื่อไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าตามคลองซึ่งจะมีผลกระทบต่อเกษตรกร จัดประชุมร่วมกับเกษตรกร และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน

รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสม หรือพืชที่ใช้น้ำน้อย การปลูกพืชเสริม เพื่อลดความเสียหายที่อาจเปิดขึ้น รวมทั้งจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ต่างๆ ด้วย