svasdssvasds

อัพเดททักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องการ วิศวะ ดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูล มาแรง!

อัพเดททักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องการ วิศวะ ดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูล มาแรง!

เนื่องในวันที่ 1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งแรงงานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เรามาอัพเดทกันดีกว่าว่าภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่มีทักษะใดมากที่สุด?

วันแรงงาน 2566 เรามีผลการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับทักษะการทำงานที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ คือทักษะใดมากที่สุด? จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 218 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พบว่า ทักษะของแรงงานที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด 3 อันดับคือ

  • อันดับ 1 เป็น ทักษะทางวิศวกรรม (Engineering Skills)
  • อันดับ 2 เป็น ทักษะทางดิจิทัล (Digital Skills)
  • อันดับ 3 เป็น ทักษะทางการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)

อัพเดททักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องการ วิศวะ ดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูล มาแรง!

ผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เสนอให้ภาครัฐเร่งสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน (Labor Productivity) โดยเฉพาะการสนับสนุนระบบการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามทักษะฝีมือ (Pay by Skill) และการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

รวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานเพื่อ Upskill/Reskill เป็นลดหย่อนภาษีได้ 250% เท่ากับการอบรมทักษะขั้นสูงที่ได้รับการรับรองจาก สอวช. เพื่อจูงใจภาคเอกชนให้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกด้าน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

 

นอกจากการสำรวจทักษะแรงงานที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการแล้ว ยังมีการสำรวจในเรื่องอื่นๆ ด้วย ดังนี้ 

  • ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการจ้างงานในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 อยู่ในระดับใด (Single choice) อันดับที่ 1 : เท่าเดิม 48.6%
  • ปัจจัยใดส่งผลกระทบต่อการจ้างงานของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต (Multiple choices)                อันดับที่ 1 : ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและชะลอตัว 59.6%
  • ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวในเรื่องการจ้างแรงงานในปัจจุบันอย่างไร (Multiple choices)              อันดับที่ 1 : ให้ความสำคัญกับการ Upskill/Reskill และสร้าง New Skill 67.0% เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับธุรกิจใหม่
  • ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน (Labor Productivity) ในเรื่องใด (Multiple choices)                                                                                                          อันดับที่ 1 : สนับสนุนระบบการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามทักษะฝีมือ (Pay by Skill) 69.3% และการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
  • บริษัทท่านมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในด้านใด (Multiple choices)                                        อันดับที่ 1 : ทักษะทางวิศวกรรม (Engineering Skills) 68.8%
  • ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการจ้างแรงงานในปี 2566 อย่างไร (Single choice)                                อันดับที่ 1 : คงที่ 50.0%

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด