svasdssvasds

ก.ล.ต. สั่ง Bitkub แก้ไขเกณฑ์คัดเลือกเหรียญ KUB ภายใน 7 วัน

ก.ล.ต. สั่ง Bitkub แก้ไขเกณฑ์คัดเลือกเหรียญ KUB ภายใน 7 วัน

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกคำสั่งให้ Bitkub ทำการแก้ไขเกณฑ์คัดเลือกเหรียญดิจิทัล KUB โดยให้เวลาถึงวันที่ 4 สิงหาคมนี้

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บอร์ดก.ล.ต.)เมื่อวันที่ 27 ก.ค.มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561  

สั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ Bitkub ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 25 ก.ค. เพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของบอร์ดก.ล.ต.วันที่ 30 มิ.ย. 2565 ที่มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยจะครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

related