svasdssvasds

ประกันสุขภาพแบบไหน ? ถูกใจและยั่งยืน ชวนหาคำตอบในเสวนา 23 ก.ย.นี้

ประกันสุขภาพแบบไหน ? ถูกใจและยั่งยืน ชวนหาคำตอบในเสวนา 23 ก.ย.นี้

เปิด “ทุกมุมมองเกี่ยวกับประกันสุขภาพ” ใน งานเสวนา ประกันแบบไหนคนไทยถูกใจและยั่งยืน พบกัน วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

เนื่องด้วย แนวโน้มด้านสุขภาพของประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลก เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แบบเต็มตัว ทำให้ทิศทางของระบบประกันสุขภาพ ทั้งที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับการขยายตัวของสังคผู้สูงอายุดังกล่าว ซึ่งจะมาพร้อมปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ตลอดถึงปัญหาการเข้าถึงการรักษาของคนไทยที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ในฐานะบริษัทผู้วิจัยและผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพของคนไทย และตระหนักถึงปัญหา ด้านสุขภาพ และการเข้าถึงการรักษา อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงได้จัดงานการประชุมเสวนา ในหัวข้อ “ประกันแบบไหนสำหรับคนไทยที่ถูกใจและยั่งยืน”

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวระบบสุขภาพทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่างๆในระบบสุขภาพในประเทศไทย พร้อมพูดคุย รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาให้ระบบประกันสุขภาพของคนไทย สามารถรองรับแนวโน้มด้านสุขภาพในอนาคต และช่วยลดปัญหาอื่นๆเช่น การเข้าถึงการรักษาคนไทย ให้ดี ครอบคลุม และทั่วถึง มากยิ่งขึ้น

พบกับ.....

  • สถานการณ์สุขภาพของคนไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
  • เรียนรู้แบบประกันสุขภาพของภาคเอกชน เลือกอย่างไรให้ตรงใจ? โดย นพ.วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต    จํากัด (มหาชน)
  • ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนคือทางออกของระบบประกันสุขภาพ? 
    • โดย คุณรชตะ อุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
    •  โดย นพ.วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
    • และ ตัวแทนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม
related