svasdssvasds

นโยบายสิ่งแวดล้อม พรรคก้าวไกล พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม ชูพลังงานหมุนเวียน

นโยบายสิ่งแวดล้อม พรรคก้าวไกล พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม ชูพลังงานหมุนเวียน

ส่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคก้าวไกล ร่วมแก้ปัญหาอุทกภัยโดยพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึง การจัดการทุ่งรับน้ำ ฟื้นฟูพื้นที่และชุมชนเสี่ยงอุทกภัยรวมถึงสร้างงานบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

ปีนี้เป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองต่างก็มีนโยบายที่น่าสนใจ โดยเฉพาะนโยบายสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นเทรนด์โลก Keep The World จะพาไปส่องนโยบายสิ่งแวดล้อมพรรคก้าวไกลว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง?

นโยบายสิ่งแวดล้อม พรรคก้าวไกล พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม ชูพลังงานหมุนเวียน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เผยถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมที่พรรคก้าวไกลตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วม ซึ่งประสบในหลายพื้นที่ในปีที่ผ่านมา

โดยจะมีการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม ที่ชุมชนร่วมออกแบบและเข้าใจได้ง่ายให้ครอบคลุมทุกตำบลที่ประสบภัยน้ำท่วม และอำเภอที่มีความเสี่ยงก่อนที่มวลน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก-ท่าจีน จะไหลมารวมกันในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมกับกำหนดแนวทางการบริหารน้ำในพื้นที่รับน้ำให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่เกิดน้ำท่วมสูงและเกิดผลกระทบกับประชาชนจนเกินกว่าระดับที่ได้กำหนดไว้

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

นอกจากนี้นโยบายสิ่งแวดล้อมพรรคก้าวไกลยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเพาะกล้าไม้และการดูแลต้นไม้ ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม และในพื้นที่เมือง การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวภาพ ปัญหาขยะ การจัดการขยะและเศษอาหาร การผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พรรคก้าวไกลยังชูประเด็นเรื่องการวิจัยและพัฒนา การลงทุนเพื่อให้เกิดการสร้างงานบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว และการบรรลุเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม ตามกรอบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

ในส่วนเรื่องปัญหาขยะ พรรคก้าวไกล ยังมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนในการลดหรือเลิกการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทบกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการสร้างงานบนฐานเศรษฐกิจสีเขียวภายในประเทศ

 

ที่มา : Nation TV พรรคก้าวไกล