svasdssvasds

ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดขยะ “วันเขาใหญ่ปลอดรถ” ลดมลภาวะในพื้นที่มรดกโลก

ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดขยะ “วันเขาใหญ่ปลอดรถ” ลดมลภาวะในพื้นที่มรดกโลก

เป็นที่รู้กันว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากจากรถยนต์ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษที่ส่งผลกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั่วโลกมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือ Car Free Day เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต อย่าง เขาใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ซึ่งมีปริมาณการใช้รถหรือรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวนที่สูง ซึ่งอาจส่งผลกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงได้มีโครงการ "วันเขาใหญ่ปลอดรถ" เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ลดปริมาณขยะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดขยะ “วันเขาใหญ่ปลอดรถ” ลดมลภาวะในพื้นที่มรดกโลก

วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันปลอดรถ หรือ Car Free Day ที่ทั่วโลกรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โครงการ “เขาใหญ่ กรีน & คลีน” สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายองค์กร จัดงานวันเขาใหญ่ปลอดรถ 2023

ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดขยะ “วันเขาใหญ่ปลอดรถ” ลดมลภาวะในพื้นที่มรดกโลก

วันเขาใหญ่ปลอดรถ มีขึ้นเพื่อรณรงค์และทำให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากมลภาวะที่มีต่อสภาพแวดล้อมของเขาใหญ่ อันจะทำให้พื้นที่เขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลก และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ได้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้วางแผนการจัดงานในรูปแบบของการจัดงานแบบปลอดขยะ (zero waste event)

ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดขยะ “วันเขาใหญ่ปลอดรถ” ลดมลภาวะในพื้นที่มรดกโลก

ปัญหาขยะเป็นอีกปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับสถานที่ท่องเที่ยว อย่างเขาใหญ่ ซึ่งมีปัญหาการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนหลายชั้น (Multilayer Plastic) ซึ่งยากต่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน จึงมีการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการคัดแยกขยะและทางออกของการนำบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือกระบวนการแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก และรายได้ให้แก่ชุมชน

ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดขยะ “วันเขาใหญ่ปลอดรถ” ลดมลภาวะในพื้นที่มรดกโลก

โครงการ “Journey to Zero Waste” ของเป๊ปซี่โค ประเทศไทย มีการผลักดันให้ประชาชนเก็บบรรจุภัณฑ์กลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยมีการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดการปัญหาบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังจากบริโภคอย่างยั่งยืน โดยมีการรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนหลายชั้นใช้แล้ว (Multilayer plastic packaging – MLP) เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า (Upcycling) ก่อนนำไปปรับปรุงและสร้างประโยชน์สำหรับชุมชน

การใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่การเก็บกลับ คัดแยก ทำความสะอาด และแปรรูปบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้มีมูลค่าเพิ่ม เช่น การนำขวดน้ำพลาสติก PET ใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) โดยการนำกลับมาทำเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) หรือนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นสิ่งทอ การเปลี่ยนถุงบรรจุภัณฑ์ MLP เป็นเก้าอี้และโต๊ะ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในชุมชนเกษตรกรในภาคเหนือ และโรงเรียนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :